Klantenservice

Algemene Voorwaarden

Lidmaatschap Cash for Cops - Private shopping clubs

 1. Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die aanbiedingen van producten en/of diensten van derden op afstand aan consumenten aanbiedt;
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  3. Lid: de consument die zich met in achtneming van de in deze Algemene Voorwaarden gestelde bepalingen heeft aangemeld als lid van Cash for Cops, door de ondernemer als zodanig is geaccepteerd en daarmee in de gelegenheid wordt gesteld om een profiel op Cash for Cops aan te maken;
  4. Platform: website onder de naam: www.cashforcops.nl Ontworpen en ontwikkeld voor een specifieke groep consumenten, waarbij men via het lidmaatschap in aanmerking komt voor de op de website aangeboden producten / diensten;
  5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  6. Profiel: Overzicht met de basisgegevens van een lid, die op initiatief van het lid kan worden uitgebreid;
  7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
  8. Identiteit van de ondernemer:
   Farfield & French v.o.f. handelend onder de merknaam Cash for Cops
   Klapwijkse Zoom 34, 2652 EE Berkel en Rodenrijs
   E-mailadres: info[a]farfieldandfrench.nl
   KvK-nummer: 58200045
   Btw-identificatienummer: NL852921160B01
   Adres: Klapwijkse Zoom 34, 2652EE,  Berkel en Rodnrijs 
 2. Algemeen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap, applicaties en gebruik van het online consumentenplatform Cash for Cops dat wordt uitgegeven door de ondernemer.
  2. Door het aangaan van het lidmaatschap wordt de consument geacht met deze voorwaarden te hebben ingestemd.
  3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.
  4. De consument dient minimaal 18 jaar te zijn om in aanmerking voor het lidmaatschap te komen.
  5. De consument gaat akkoord met de voorwaarde dat hij of zij bij het moment van inschrijving bij het consumentenplatformen Cash for Cops, voldoet aan de hieronder gestelde eisen:
   Voorwaarden voor inschrijving Cash for Cops:
   • De consument is op het moment van inschrijving werkzaam voor de Nederlandse nationale politie als voltijd, deeltijd, vrijwillig medewerker, pensionaris of voluntair, of kan schriftelijk aantonen voor de Nederlandse nationale politie werkzaam te zijn geweest en het dienstverband d.m.v. pensionering danwel eervol ontslag is beëindigd (veteranen);
   • De consument gaat akkoord met het eenmalig ontvangen van inlognaam en wachtwoord voor het aanmaken van een profiel op het consumentenplatform Cash for Cops, te ontvangen op het zakelijke mailadres van de Nationale Politie dat tevens fungeert ter verificatie en acceptatie als lid van Cash for Cops;
   • De volgende gegevens t.b.v. de opmaak van het individuele ledenprofiel dienen door de consument naar waarheid te worden ingevuld alvorens het profiel kan worden geactiveerd: geboortedatum, geslacht, 1e 4 cijfers van de postcode van woon- of verblijfplaats, privé e-mailadres waarop de consument is te bereiken.
  6. De consument geeft Farfield & French uitdrukkelijk toestemming om al dan niet in opdracht van derden aanbiedingen van producten en/of diensten op zijn/haar ledenprofiel te plaatsen. De aanbiedingen van producten / diensten zoals deze via Cash for Cops aan de consument worden aangeboden, zijn uitsluitend bestemd voor leden van Cash for Cops en derhalve niet overdraagbaar aan derden. Het is niet toegestaan om ledenprofielen van Cash for Cops over te dragen aan derden of anderen behalve het lid gebruik te laten maken van zijn of haar persoonlijke ledenprofiel.
  7. Farfield & French behoudt zich het recht voor om bij niet voldoen aan de voorwaarden van lidmaatschap en of inschrijving, misbruik, misdragingen, onrechtmatig handelen of door enig ander ontoelaatbaar gedrag door de consument, jegens Farfield & French, andere leden of derden die via Farfield & French in contact met de consument zijn gekomen, het lidmaatschap per direct en eenzijdig op te schorten of te beëindigen. Farfield & French blijft te allen tijde bevoegd de exploitatie van haar consumentenplatform Cash for Cops op enig moment te staken.
  8. Farfield & French is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig. Indien de Algemene Voorwaarden door Farfield & French ingrijpend worden gewijzigd, zal zij de consument hiervan schriftelijk, per mail of via het ledenprofiel van de consument bij Cash for Cops op de hoogte stellen.
 3. Nieuwe leden

  1. Het lidmaatschap van nieuwe leden kan op elk gewenst moment ingaan.
  2. Aanmelding en lidmaatschap van de door Farfield & French geaccepteerde consumenten bij Cash for Cops is gratis.
  3. Het lidmaatschap van Cash for Cops wordt door de consument voor onbepaalde tijd aangegaan.
  4. De consument heeft het recht om zijn/haar lidmaatschap op elk gewenst moment, zonder opgaaf van reden te beëindigen. Opzeggen van het lidmaatschap door het betreffende lid dient schriftelijk of per mail te gebeuren door de mededeling van opzegging naar info[a]farfieldandfrench.nl te mailen. Farfield & French zal vervolgens een bevestiging van opzegging op het profiel van de consument plaatsen met een link waarmee het profiel door de consument kan worden opgeheven en offline wordt gehaald. De consument kan na opzegging niet langer aanspraak maken op de ledenaanbiedingen en andere voordelen van het Cash for Cops lidmaatschap.
 4. Persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

  1. Farfield & French is verantwoordelijk voor de verwerking van de aangedragen gegevens van haar consumenten, hierna te noemen “ leden” die worden verzameld bij het aangaan van het lidmaatschap met als doel om:
   1. uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Farfield & French, haar leveranciers en het lid.
   2. om een administratie bij te houden van alle leden en
   3. relevante aanbiedingen op de profielen van de leden te plaatsen.
  2. Farfield & French respecteert de privacy van haar leden. Het lid erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn/haar persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de consument gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Farfield and French.
  3. Farfield and French zorgt voor een deugdelijk en veilig systeem conform industriestandaarden waarop de profielgegevens van de consument worden bewaard. Farfield and French zal deze gegevens zonder toestemming van de consument niet aan derden verstrekken.
  4. Indien de consument als lid van Cash for Cops de persoonlijke en beveiligde omgeving Cash for Cops verlaat door op een link van de via Cash for Cops aangeboden product / dienst klikken, zijn vanaf dat moment de Algemene Voorwaarden en privacy statement van de desbetreffende aanbieder (URL) van toepassing.
  5. De consument zal gegevens die zij ontvangt van Farfield & French, ook wanneer de laatste gegevens verstrekt uit naam van een derde, vertrouwelijk behandelen. Dit betekent dat deze gegevens niet publiek gemaakt dienen te worden.
 5. Klachten

  De consument dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan Farfield & French. Farfield & French zal de klacht in behandeling nemen en zo snel mogelijk bericht sturen aan de consument.

 6. Retouren & Garantie

  1. Volgens de bepalingen voortvloeiend uit de Wet Koop op Afstand heeft de consument het recht om de overeenkomst van geleverde producten/digitale inhoud/diensten binnen 14 dagen na ontvangst te herroepen. Vanaf het moment dat het door de consument retour gezonden product ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking door de ondernemer is ontvangen, zal de ondernemer binnen 14 dagen het aankoopbedrag inclusief verzendkosten met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie heeft plaatsgevonden, terugstorten op een door de consument aangegeven rekening danwel volledig of gedeeltelijk als digitaal shoptegoed op diens profiel terugzetten, tenzij de consument anderszins uitdrukkelijk instemt. De kosten voor het terugsturen van het product op basis van het recht op herroeping komen voor rekening van de consument.
  2. De ondernemer maakt onderscheid tussen wettelijke garantie en fabrieksgarantie. Wanneer door de consument bij deugdelijk gebruik een defect of beschadiging aan het geleverde product wordt geconstateerd, dient dit defect binnen 6 maanden na ontvangst aan de ondernemer schriftelijk kenbaar worden gemaakt door middel van een brief, gericht aan Farfield & French v.o.f., Klapwijkse Zoom 34, 2652EE Berkel en Rodenrijs of elektronisch per e-mail naar: info[a]farfieldandfrench.nl of info[a]cashforcops.nl De ondernemer zal de retourkosten tot een maximumbedrag van 6 EUR vergoeden en het product kosteloos
   1. laten repareren en terugsturen naar de consument, of
   2. een nieuw exemplaar toesturen, of
   3. het aankoopbedrag van het product, inclusief eventuele verzendkosten retourneren op een door de consument opgegeven bankrekeningnummer, tenzij de aard van het product of de aard van de afwijking, respectievelijk schade of defect zich daartegen verzet; bijvoorbeeld schade die door derden is toegebracht of schade / slijtage die is ontstaan door onjuist cq. ondeugdelijk gebruik van het product of dienst etc. De bewijslast hiervoor ligt bij de ondernemer.
  3. Wanneer door de consument het defect of beschadiging aan het geleverde product later dan 6 maanden na ontvangst aan de ondernemer schriftelijk kenbaar wordt gemaakt door middel van een brief, gericht aan Farfield & French v.o.f., Klapwijkse Zoom 34, 2652EE Berkel en Rodenrijs of elektronisch per e-mail naar: info[a]farfieldandfrench.nl of info[a]cashforcops.nl dan ligt de bewijslast van het defect bij de consument. In het laatste geval zal de consument moeten aantonen dat de ontstane schade te wijten is aan een fabricagedefect, respectievelijk ondeugdelijk product. Het product zal in dat geval niet zondermeer door de ondernemer kosteloos worden teruggenomen, wanneer door de consument niet kan worden aangetoond, respectievelijk aannemelijk kan worden gemaakt dat de schade aan de ondeugdelijkheid van het product te wijten is, tenzij de bij het product vermelde fabrieksgarantie de duur van 6 maanden na levering overstijgt. In dat geval zijn de bepalingen van de fabrieksgarantie leidend.
 7. Aansprakelijkheid

  1. Farfield & French laat zich niet aansprakelijk stellen voor schade, die het gevolg is van het gebruik door leden van enig door Farfield & French geleverd artikel. De aansprakelijkheid van Farfield & French geldt alleen voor rechtsstreekse aantoonbare geleden schade, gemaximeerd op het aankoopbedrag van het geconsumeerde product.
  2. Farfield & French laat zich niet aansprakelijk stellen voor schade aan enig goed,  noch enig dispuut tussen het lid en een derde partij die via Cash for Cops zijn of haar product of dienst aan het lid heeft aangeboden, is overeengekomen, geleverd of ten uitvoer heeft gebracht.
  3. Farfield & French laat zich niet aansprakelijk stellen voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Farfield & French gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Farfield & French, oproer, sabotage, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Farfield & French, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Farfield & French is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van producten is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk, per e-mail aan Farfield & French is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Farfield & French het lid op zijn/haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.
 8. Slotbepalingen

  Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.

  Deze Algemene Voorwaarden van de ondernemer zijn eenmalig kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij:
  Farfield & French v.o.f.
  E-mailadres: info[a]farfieldandfrench.nl
  KvK-nummer: 58200045
  Btw-identificatienummer: NL852921160B01
  Adres: Klapwijkse Zoom 34, 2652EE, Berkel en Rodenrijs